Projekt mobility s registračním číslem CZ/11/LLP-LdV/PLM/134059

4. 5. 2020

Odborné stáže v rámci projektu mobility „Poradenské centrum v oblasti hlasu, řeči a sluchu“ programu Leonardo da Vinci s názvem probíhaly ve specializovaných zařízeních a prostřednictvím spolupráce se zaměstnanci a dalšími specialisty ze spolupracujících organizací (zdravotnická zařízení, nemocnice, kliniky, vzdělávací a výzkumné instituce), které se zabývají problematikou péče o hlasově, sluchově a řečově postižené a specializovaným vzděláváním. Poznatky a výstupy z jednotlivých dní byly každý den diskutovány v týmu účastníků stáže společně s tutory. Diskuze byly podnětné především z důvodu různých pohledů na danou problematiku dle specializací a díky vytvořenému prostoru pro hledání příkladů dobré praxe a způsobů jejich implementace. Získané informace budou využity při zajišťování činností Poradenského centra v oblasti hlasu, řeči a sluchu.

Irsko/Cork City

Organizace Cork Association for Deaf a Cork Audiological Services Cork Deaf Association spolupracují s klinikou Brookfield (The Brookfield Clinic) na University College Cork (UCC). Zabývají se především komplexní sluchovou, hlasovou a řečovou péčí pro dospělé a děti, audiologickými službami pro dospělé a děti se speciálním zaměřením na komplexní léčbu tinnitu a výběrem vhodných sluchadel. Klinika Brookfield (The Brookfield Clinic) na University College Cork (UCC) poskytuje hlasovou terapii pro děti žijící ve spádové oblasti UCC a péči pro dospělé v této spádové oblasti. V rámci péče je zajišťována terapie pro klienty a poskytováno specializační vzdělávání pro logopedy a audiology. Cork Audiological Services připravuje výukové interaktivní programy zaměřené na pomoc sluchově, řečově a hlasově postiženým při kontaktu s úřady a při hledání pracovních příležitostí v Irsku i v zahraničí. S organizací úzce spolupracují lékaři, sociální pracovníci, speciální pedagogové, logopedi a další. Organizace zohledňuje zkušenosti ze všech relevantních oblastí a jejich vzájemný přenos.

Formou pilotního ověřování spolupracují tyto instituce dlouhodobě se speciálními školami, které připravují žáky/studenty v různých oborech pro následné uplatnění na trhu práce. Smyslem spolupráce je mimo jiné i přispění k větší provázanosti školní výuky sluchově, hlasově a řečově postižených s výukou klíčových kompetencí pro uplatnění žáků/studentů na trhu práce.

Velká británie/Plymouth

Hearing and Sight Centre Plymouth se zabývá se diagnostikou a léčbou sluchových, hlasových a řečových vad a poruch a nastavováním a přidělováním rehabilitačních pomůcek pro postižené. Cílem je, aby řeč postižených osob zůstávala srozumitelná. V rámci sluchové terapie se zde postižení učí, jak zacházet s pomůckami, jak lépe slyšet a používat hlas a slovní projev. V interaktivních diskusích s pracovníky centra jsme porovnávaly zkušenosti v našich zemích, které se týkaly vlivu stupně sluchové ztráty na kvalitu hlasu a řeči a možnosti její rehabilitace. V rámci odborné praxe jsme spolupracovali s dalšími relevantními organizacemi.

Hearing and Sight Centre Plymouth spolupracuje s integrovanou školou pro děti zdravé i handicapované Eggbucland Comunity College v Plymouth, kde je hlavní náplní studia kromě praktických dovedností příprava k budoucímu povolání prostřednictvím principů reedukace jejich hlasových a řečových schopností a dovedností.

Další spolupracující institucí je charitativní organizace Corwall Association for Deaf and Hard of Hearing, která se zabývá servisem pro sluchově, hlasově a řečově postižené lidi všech věkových kategorií včetně podpory sociálních služeb pro tyto osoby. Organizace vydává edukační a informativní literaturu, pomáhá zajistit přístroje důležité pro sluchově postižené lidi, pomáhá zvládat složité životní situace, zajišťuje tlumočníky znakového jazyka při úředních jednáních či lékařských vyšetřeních a právních úkonech. Pomáhá postiženým udržet kvalitu hlasu a řeči i při zhoršujících se ztrátách sluchu.

V neposlední řadě spolupracuje Hearing and Sight Centre Plymouth s Royal Corwall Hospital, Audiological Department, kde probíhá vyšetření a léčba nemocných, v audiologickém centru diagnostika sluchových vad u malých dětí a běží zde screeningový program detekce vad u novorozenců.

Hearing and Sight Centre Plymouth spolupracuje rovněž se školou Exeter Academy for Deaf Education, která je rozdělena do pavilonů podle věku žáků jako u nás (1. a 2. stupeň základní školy) a učňovská škola. V rámci vyučovacích specializovaných hodin se zde vyučuje zdravá výživa, péče o dítě, rozumění znakovému jazyku a udržení a rozvíjení hlasových a řečových schopností.  Škola propojuje handicapované se zdravými studenty a je otevřená široké veřejnosti. Tím napomáhá integraci sluchově postižených s většinovou populací a rozšíření jejich pracovních příležitostí. Škola zajišťuje péči a výuku pro celou oblast Devonu a má i internátní možnost bydlení. Department hlasové a řečové terapie se věnuje výuce hlasových cvičení s těžce tělesně i mentálně postiženými za použití moderních výukových pomůcek a systémů.

Španělsko/Cordoba

První odborná stáž byla realizována v nemocnici Hospital Residencia Seneca, jejíž aktivity jsou zaměřeny především na komplexní sluchovou, hlasovou a řečovou péči pro dospělé a děti, na audiologické služby pro dospělé a děti se speciálním zaměřením a na komplexní léčbu tinnitu a výběr vhodných sluchadel. Druhá odborná stáž byla realizována v organizaci EL YATE, která poskytuje služby zejména dospělým sluchově, hlasově a řečově postiženým.

Obě uvedené organizace úzce spolupracují s Asociací sluchově postižených v Cordobě (Asociacion Provincial Sordos Cordoba), která poskytuje služby zejména dospělým sluchově postiženým a zaměřuje se na volnočasové aktivity jako je sport, podpora dospívajících neslyšících a žen. Součástí organizace je i kancelář tlumočníků, kde si sluchově postižený může objednat a vyžádat pomoc tlumočníka. Tlumočníci mají i „hot line“, která je k dispozici i po pracovní době organizace. Proběhla výměna informací o: systému financování, formě služeb, četnosti služeb, formě tlumočnických služeb. K dalším spolupracujícím organizacím patří Federace sluchově postižených v Cordobě (Federation Sordos Cordoba), která se ve svých činnostech zaměřuje na podporou neslyšících v oblasti zaměstnávání a socializace. V organizaci působí slyšící i neslyšící zaměstnanci, ale všichni ovládají znakový jazyk a klientům federace pomáhají vyhledat vhodné zaměstnání a přípravné vzdělávací kurzy. Organizace zajišťuje i doprovod klienta po dobu nezbytně nutnou na nové pracoviště. Další organizací, s níž spolupracuje nemocnice Hospital Residencia Seneca a organizace EL YATE, je Univerzita v Cordobě, která realizuje kurzy zaměřené na výuku znakového jazyka, nácvik rozhovorů ve dvojici, opakování předem naučených slovíček a frází. Do kurzu se mohou přihlásit studenti ze všech oborů na univerzitě. Také Střední škole v Cordobě patří k organizacím, se kterou obě organizace, ve kterých byli stážisté na odborné praxi, spolupracuje. Škola se věnuje výuce nových tlumočníků, praktickým nácvikům tlumočení, překladům znakového jazyka do španělštiny a následně tlumočení mluvy do znakového jazyka. S uvedenými organizacemi rovněž spolupracuje organizace AC SPANBY, která poskytuje podporu a pomoc rodičům se sluchově, řečově a hlasově postiženými dětmi. Organizace má v péči i děti s kombinovaným postižením. Provádí nácvik znakování, porozumění orální řeči a očního kontaktu. Disponuje logopedickými programy, které využívají zaměstnanci organizace, rodiče postižených dětí a výše uvedené spolupracující organizace.

Portugalsko/Lisabon

Odborná praxe v portugalském Lisabonu byla pro první skupinu stážistů zajištěna v v organizaci Audiovital a pro druhou skupinu účastníků v organizaci Associao Portuguesa de Surdos. Obě organizace jsou zaměřeny na pomoc osobám s hlasovým, sluchovým a řečovým postižením. Jedná se převážně o komplexní sluchovou, hlasovou a řečovou péči pro dospělé a děti, audiologické služby pro dospělé a děti, o komplexní léčbu tinnitu a výběr sluchadel. Všichni stážisté při plnění svých pracovních povinností spolupracovali současně s organizacemi, se kterými obě přijímající organizace dlouhodobě spolupracují. Jedná se o asociaci pro sluchově postižené Federação Portuguesa das Associações dos Surdos, kde pečují o děti se sluchovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny a zaměřují se na diagnostiku a léčbu poruch hlasu a sluchu a řeči. Spolupráce se vzdělávacím zařízením Educacao dos Sordos je zaměřena na péči o hlas a výuku v oblasti techniky mluveného projevu a zpěvu. Nemocnice Hospital de Santa Cruz je zaměřena na komplexní sluchovou, hlasovou a řečovou péči, na audiologický servis a na léčbu tinitu. K jejím činnostem patří výzkumná a vědecká práce v laboratořích zaměřených na výzkum produkce lidského hlasu a vývoj náhradních mechanismů produkce lidského hlasu a hlasových protéz.

Inspirace

Korekce sluchových vad

Audiologická a foniatrická činnost zahrnuje u dospělých pacientů komplexní audiometrické vyšetření, stanovení stupně vady podle testu srozumitelnosti, výběr ucha pro sluchadlo, informace o typech sluchadel, o cenách, vlastní zkoušení sluchadel (trvá zhruba hodinu), zhotovení otisku zvukovodu. Další postup závisí na typu sluchadla - sluchadlo závěsné je možno přidělit bezprostředně po vybrání, nitroušní sluchadlo musí být vyrobeno v laboratoři příslušné firmy. Po vydání sluchadla se přibližně za měsíc, kdy si nositel postupně zvyká na nový poslech, provádí jemné doladění sluchadla.

U dětí je postup podobný, ale při stanovení sluchových prahů se využívá převážně metod objektivní audiometrie, postup je delší, návštěvy musí být po přidělení sluchadel častější.

Dospělý pacient nejprve absolvuje několik typů vyšetření: prahový audiogram pro vzdušné a kostní vedení. Pokud je mezi nimi rozdíl, rozdílné bude i nastavení sluchadel. Dále se měří práh nepříjemného poslechu. Zvláště u starších lidí mohou být náhlé zvuky příliš hlasité. Stačí malá změna hlasitosti a jim už je to nepříjemné. Následně se zjišťuje srozumitelnost řeči pomocí slovní audiometrie - jak člověk rozumí.

Sluchadla se vybírají podle typu sluchové vady člověka a jeho vlastních požadavků. Volba se odvíjí od finančních možností, potřeby užití, ale také od věku a schopností dotyčného sluchadlo ovládat.

Každá firma má určité třídy sluchadel. Třídy se liší tím, jak je signál zpracováván, ale i samotným vybavením, např. množstvím přítomných programů. Pacient si vybírá minimálně ze tří srovnatelných sluchadel od tří různých firem. Každé z nich totiž vnímá jedinec rozličným způsobem. Jedno mu bude příjemné, druhé méně, třetí minimálně, byť jsou všechna stejně vybavená. Málokdy se stane, že by mezi nimi necítil určité rozdíly. Někomu vyhovují i jednoduchá dvoukanálová sluchadla, ačkoliv jejich nastavení je do značné míry limitováno. Vícekanálová sluchadla se dají nastavit téměř dokonale. Ten, kdo je na sluchadlo od dětství zvyklý, problémy nemívá a umí přesně definovat svoje požadavky.

Podstatné je vysvětlit to, co si lidé často pletou: že sluchadla existují ve 2 formách: závěsné (visí za uchem), v této formě se vždycky zkouší a pokud si zájemce přeje (a nejsou nějaké překážky - např. příliš úzký zvukovod nebo těžká vada) může vybraný typ být zhotoven v laboratoři příslušné firmy do formy zvukovodové (je uvnitř zvukovodu).  Dále je nutno upozornit na limitní možnost dalšího dolaďování, tedy přizpůsobení požadavku pacienta.

Při výdeji sluchadla musí dostat pacient podrobnou instruktáž jak sluchadlo a tvarovku ošetřovat, kolik stojí náhradní filtry, hadičky, baterie, vyčištění sluchadla v servisu atd. 

U dospělých se vychází z naměřených prahů sluchu na jednotlivých frekvencích. Konkrétní nastavení provede počítač a foniatr sluchadlo podle sluchových vjemů doladí. U dětí lze takto postupovat pouze tehdy, jsou - li schopny tyto základní křivky poskytnout. Jedná se o děti starší, přibližně ve věku od 3 let. I tehdy je nutné opakovaně natočit audiogram a získat tak jistotu, že tento subjektivní údaj je spolehlivý.

Skupina pro sluchově postižené seniory

Tato skupina byla založena s cílem odstraňovat sociální izolaci sluchově postižených seniorů. Skupinu vede sociální pracovník, případně dobrovolník pod dohledem sociálního pracovníka. Skupina se setkává 1x za 14 dní a podniká společné procházky a výlety, večerní kurzy nebo posezení.

Podpůrná skupina pro osoby, které ztratily sluch

Tato skupina je vedena sociálním pracovníkem a realizuje různé formy podpory pro osoby, které během života ztratily sluch (např. sociálně zaměřené aktivity, workshopy, povídání). U této skupiny se zohledňuje skutečnost, že náhlá ztráta sluchu způsobuje obtíže vedoucí k sociální izolaci. Člověk, který náhle ztratil sluch, si např. často tuto skutečnost dostatečně neuvědomuje v běžných každodenních situacích (např. při přecházení silnice, při nakupování), což ho velmi ohrožuje nejen v udržování sociálních vazeb, ale i na životě. Je nutné postupně tyto osoby uvádět do reality, nacvičovat s nimi běžné situace tak, aby si člověk zautomatizoval některé úkony, které jsou pro jeho bezpečí nezbytné. V rámci skupiny jsou pravidelně organizovány též výlety a každou středu ráno posezení u kávy.

Klub pro mladé osoby se sluchovým postižením

Klub se zaměřuje na aktivity podporující mladé, kteří mají buď vrozenou vadu sluchu, nebo ztratili sluch v důsledku onemocnění či úrazu. Cílem aktivit této skupiny je rozvíjet u sluchově postižených sociální dovednosti a podporovat zdravé sebevědomí. Klub je určen pro mladé ve věku 10 – 16 let. Členů jednoho klubu je cca 12 osob. V rámci klubu probíhají pravidelná setkávání, výlety, jedenkrát za rok vícedenní výlet atd. V rámci aktivit pro tuto skupinu působí tlumočník znakového jazyka (cílem je naučit tyto sluchově postižené znakový jazyk a využívat ho v každodenním životě).

Bohoslužby pro sluchově postižené

Pro sluchově postižené jsou realizovány „titulkované“ bohoslužby. Den před konáním bohoslužby připraví tlumočník titulky k jednotlivým částem bohoslužby. Během bohoslužby je přítomen tlumočník, který tlumočí průběh bohoslužby z angličtiny do znakového jazyka.

Jedná se o tlumočení bohoslužeb, návštěvy sluchově postižených v nemocnicích a domácnostech, pomoc při prosazování práv sluchově postižených, spirituální podpora pro umírající a pozůstalé apod.

TINNITUS – možnosti pomoci osobám postiženým tingem

Osoby postižené tinnitem mohou využívat speciální pomůcky na maskování nepříjemných zvuků a šumů v uších. Dle zájmu si mohou nastavit zvuky, které jsou pro ně příjemné a neruší je (šumění vody, zpěv ptáků apod.). Tento typ pomůcek na maskování nepříjemných zvuků v uších v ČR chybí, a proto je inspirativní pro zavedení do české praxe ve zdravotnických a sociálních službách.

Specializovaná vzdělávací a výzkumná centra

Centre for Deaf Studies, School of Linguistic, Speech and Communication Science při Trinity College. V rámci Centre for Deaf Studies probíhá pregraduální vzdělávání v oboru „Bachelor in Deaf Studies“ připravující studenty na pedagogickou, sociální a poradenskou činnost v oblasti péče o hluché osoby. Součástí Trinity College Dublin je též specializované klinické centrum (The clinic in the Department of Clinical Speech and Language Studies), které nabízí intervenční a poradenské služby pro osoby se sluchovým postižením (jedná se např. o terapeutická sezení vedená buď samotnými akademickými pracovníky, nebo vedená studenty pod supervizí vyučujících) a zároveň také odborné vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost.

Koncepce systému organizování péče o hluché osoby se liší od typicky medicínského přístupu. Skupina neslyšících v Irsku je označována jako „Deaf“ – tedy jako socio-kulturní menšina se svými právy. Odlišnost přístupu sociální práce a uvedeného studia s danou menšinou se liší od klasického medicínského (a obecně integračního pojetí – vycházejícího z oralistických metod integrace neslyšících) pojetí v tom, že pro neslyšící je přirozeným dorozumívacím jazykem znaková řeč. Tomuto pojetí je přizpůsobeno i vzdělávání a sociální a výzkumná práce s neslyšícími v „Centre for Deaf Studies“.

Absolventi výše uvedeného bakalářského programu „Bachelor in Deaf Studies“ jsou odborníci plně připraveni na sociálně poradenskou práci s hluchými, ovládající znakový jazyk, sociální péči a metody sociální integrace hluchých osob.

Důležité je objasnění jiného než medicínského přístupu k hluchým, na základě uznání jejich sociálně - kulturní autonomie. Existují i jiná možná řešení integrace hluchých do společnosti, která vychází právě z opačné filosofie než je oralistický přístup. Úspěšnost prezentované filozofie a přístupu k hluchým osobám je podpořena i výzkumnými pracemi v oblasti vzdělávání hluchých. Před přístupem medicínského řešení (kochleární implantace) ohluchlých osob by měly být tyto osoby dostatečně obeznámené i s jiným – často vhodnějším řešením komunikačních problémů hluchých, a to přístupem přes znakovou řeč, která je hluchým přirozenější.

Zajímavým poznatkem jsou též informace o realizaci mezinárodního projektu: Signal II v podobě zprávy „Experiencing Deafhood A Snapshot of Five Nations“, kterého se zúčastnila i Česká republika. (více zde)

Příklady dobré praxe

  • Ve spolupráci s foniatry vybírat vhodné pomůcky pro zlepšování komunikace personálu se sluchově postiženými uživateli a zahájit využívání těchto pomůcek v rámci všech fází poskytování sociální služby „domov pro seniory“.
  • Realizovat speciální vzdělávání pro osoby, které v důsledku onemocnění, úrazu či stáří trpí určitým stupněm sluchové vady (nejčastěji středním stupněm nedoslýchavosti).
  • Zaměřit se na realizaci retreninkové metody pro osoby, které ztratili nebo postupně ztrácí sluch (tj. učit je zvládat i se sluchovou vadou běžné každodenní situace tak, aby je co nejméně ohrožovaly nebo omezovaly v udržování sociálních kontaktů).
  • Využívat možnosti titulkovaných pořadů ČT a kanálu Teletext pro uživatele se sluchovou vadou (inspirována na základě diskuze s akustikem).
  • S klinickou logopedkou vytvořit a realizovat pro personál domů pro seniory ucelený teoretický a praktický vzdělávací program zaměřený na různé aspekty péče o sluchově postižené seniory a komunikaci s osobami v seniorském věku, kteří trpí různým stupněm sluchového postižení.
  • Používat diagnostiku pomocí otoakustických emisí a BERA evokovaných potenciálů. Korové potenciály se nepoužívají.
  • Vytvořit kancelář tlumočníků, kde si sluchově postižený může objednat a vyžádat pomoc tlumočníka. Tlumočníci by měli mít i „hot line“, která je k dispozici i po pracovní době organizace.
  • Podpořit organizace, ve kterých působí slyšící i neslyšící zaměstnanci a obě skupiny současně ovládají znakový jazyk. Takové organizace mohou komunikovat s postiženými klienty, nabízet jim vhodné zaměstnání, případně vzdělávací kurzy, případně doprovázet klienty po dobu nezbytně nutnou na pracoviště.
Pro objednání nebo
další informace volejte:
(+420) 733 329 365

Ordinační hodiny

Pondělí: 8,00 - 18,00
Úterý: 8,00 - 18,00
Středa: 8,00 - 18,00
Čtvrtek 8,00 - 18,00
Pátek: 8,00 - 14,00

Pro rezervaci termínu na vyšetření sluchu pětiletých dětí (screening) volejte na shora uvedené číslo.

Náhradní poskytovatel zdravotní péče:

Medico

Prémiová zdravotní péče:

Hlasové centrum

Hlasové centrum Praha je detašovaným pracovištěm Polikliniky ambulantních specialistů Medico, které se specializuje na diagnostiku a léčbu všech typů onemocnění a poruch hlasu.

Další informace

Sluchové centrum

Centrum se specializuje na problematiku osob s poruchou sluchu se zaměřením na osoby ohluchlé a osoby trpící hučením v uších. Zároveň se pracoviště zabývá protetickou péčí a přidělováním sluchadel nemocným s poruchou sluchu, dětem i dospělým.

Další informace
Mapa
Medical Healthcom spol. s r.o.
Národní 9 a 11, 3.patro
Praha 1

Jak se k nám dostanete:

Metrem B nebo tramvají č. 2, 9, 18, 22 na zastávku Národní třída. Bezbariérový přístup je z Národní č. 9.

Metrem C na zastávku I. P. Pavlova a dále tramvají č. 22 na zastávku Národní třída.

Z Hlavního nádraží nebo zastávky Anděl tramvají č. 9 na zastávku Národní třída.

Zobrazit trasu na mapě

Parkování:

Garáže Národního divadla
1. – 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod., každá další hodina: 20 Kč/hod.

Slovanský ostrov
Pondělí – pátek: 8 – 20 hodin; 40 Kč/hod.

Obchodní centrum Nový Smíchov - Anděl (3 hod. zdarma, další hod. 50 Kč); Palladium Praha (55 Kč/1 hod.); Rudolfinum (60 Kč/1 hod.); Garáže Pařížská (75 Kč/1 hod.)