Sluchové centrum Praha

Sluchové centrum Praha se specializuje na problematiku osob s poruchou sluchu se zaměřením na osoby ohluchlé a osoby trpící hučením v uších. Zároveň se pracoviště zabývá protetickou péčí a přidělováním sluchadel nemocným s poruchou sluchu, dětem i dospělým.

Objednat se můžete na telefonním čísle: 733 329 365

 

Technická podpora uživatelům sluchadel

 • výměna hadiček
 • ultrazvukové čištění tvarovek
 • výměna filtrů

Pouze: středa 8.00 -10.00 hod  (bez objednání)

Technik: Rudolf Wejmelka

 

Sluchové centrum Praha/Medical Healthcom s.r.o. je zdravotnické zařízení akreditované Ministerstvem zdravotnictví k výuce lékařů v oboru otorinolaryngologie a foniatrie. Pracoviště se zabývá výzkumnou činností v oblasti lidského hlasu. Nálezy pacientů mohou být anonymně používány k vědeckým a pedagogickým účelům.

Sluchové centrum (SC) se zabývá poruchami a vadami sluchu u dětí i dospělých.

I. Sluchové centrum provádí diagnostiku typu a stupně postižení sluchové vady

Centrum je vybavené:

 • moderní audiologickou komorou pro měření prahu sluchu a vyšetření srozumitelnosti řeči
 • přístrojem na měření otoakustických emisí pro screeningové vyšetření sluchu
 • klinickým tympanometrem k posouzení stavu středouší

Vyšetřujeme i děti před 3. rokem věku. Vyšetření předchází nácvik spolupráce při audiologickém vyšetření.

II. Sluchové centrum provádí terapii u pacientů s náhle vzniklými vadami sluchu, u sluchových vad, které se postupně zhoršují a speciální péče je věnována diagnostice a léčbě ušních šelestů.

Abychom zjistili příčinu šelestu provádíme následující vyšetření:

 • Komplexní audiologické vyšetření
 • Rtg C páteře
 • Interní vyšetření a vyšetření lipidového profilu
 • Ultrazvukové vyšetření extrakraniálních cév a neurologické vyšetření

Podle výsledků vyšetření je po konsultaci s neurologem a internistou doporučena příslušná léčba:

 • rehabilitační v případě nálezu blokového postavení C pateře
 • medikamentosní u např. nově zjištěné hypertenze nebo u zvýšených hladin krevních lipidů
 • infuzní: ambulantní formou (10 infuzí) se nitrožilně podávají látky, které zlepšují prokrvení v oblasti mozku, tedy i ve vnitřním uchu.

III. Sluchové centrum zabezpečuje korekci vad sluchu.

 • po vyšetření odesíláme pacienty na otorinolaryngologické kliniky v případě možného operačního zlepšení (plastické operace bubínku u perforace bubínku, náhrady středoušních kůstek u otosklerózy, sanační operace u chronických středoušních zánětů)
 • není - li možné sluch zlepšit operačně, připadá v úvahu korekce sluchu pomocí sluchadel.

Aktuálně máme v k dispozici sluchadla 5 sluchadlových firem:

Postup před přidělením sluchadla:

1) Při první návštěvě provedeme komplexní audiologické vyšetření: otologické vyšetření, práh sluchu pro vzdušné a kostní vedení, práh nepříjemného poslechu. Podle výsledků určíme stupeň vady a zároveň je pacient informován o výši příspěvku od pojišťovny na sluchadlo (1x za 5 let):

 • Děti do 18 let včetně mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 10 000 korun na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 20 000 korun.
 • Dospělí mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 7 000 korun.
 • Dospělí hluchoslepí mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 7 000 korun na každé jedno sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 14 000 korun.

Od 1.2.2020 pojišťovny nehradí dospělým výrobu tvarovek a individuálních koncovek ke sluchadlům:

Tvarovka z tvrdé hmoty 350,- Kč
Tvarovka z měkké hmoty 450 - 550,- Kč
Individuální koncovka k RIC sluchadlům 550,- Kč
Zhotovení zvukovodového sluchadla 700,- Kč 

 

Následně vybíráme ucho pro korekci - platí určitá pravidla, podle kterých se rozhodujeme, ale pokud nejsme přesvědčeni, vyzkoušíme již při první návštěvě poslech s jedním sluchadlem na pravém i levém uchu.
Na závěr dostává pacient informace o formách sluchadel (závěsné, nitroušní) a o aktuálních cenách.
Pokud se pacient rozhodne již při první návštěvě pro závěsný typ sluchadla, zhotovíme otisk příslušného zvukovodu, ze kterého nám laboratoř zhotoví tvarovku ke sluchadlu na příští návštěvu.

2) Při druhé návštěvě probíhá vlastní zkoušení sluchadel ( trvá zhruba hodinu).
Další postup závisí na typu sluchadla - sluchadlo závěsné je možno vydat bezprostředně po vybrání na již vyzkoušenou vlastní tvarovku, nitroušní sluchadlo musí být vyrobeno v laboratoři příslušné firmy. Dodací lhůty se pohybují kolem 3 týdnů.

Po vydání sluchadla se přibližně za měsíc, kdy si nositel postupně zvyká na nový poslech, může provést jemné doladění sluchadla.

IV. Sluchové centrum poskytuje poradenství

 • v oblasti kochleárních implantací u dětí i dospělých
 • v problematice tzv. BAHA sluchadel (sluchadla zakotvená do kosti (atresie boltců, jednostranná hluchota)
 • ve spolupráci s genetickou klinikou o příčinách vrozených vad sluchu

Ucho